Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119) – dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Przychodni Prima Familia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Bohaterów Westerplatte 37, 66-400 Gorzów Wlkp., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000779079, NIP: 5993238872, reprezentowana przez Grażynę Krasnowską – Prezesa Zarządu, dalej jako ,,Administrator danych”.Kontakt z Administratorem danych możliwy jest w następujący sposób:
a) listownie na adres: Przychodnia Prima Familia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Bohaterów Westerplatte 37, 66-400 Gorzów Wlkp.;
b) telefonicznie pod nr 570 930 000.
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych telefonicznie pod nr 570 930 000.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. c) i h) RODO w zw. m.in. z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

4. Dane osobowe przetwarzane są w związku z udzielaniem przez Administratora danych świadczeń zdrowotnych, w następujących celach:
a) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej – przez okres świadczenia opieki zdrowotnej i wymagany przepisami prawa okres archiwizacji dokumentacji medycznej;
b) na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO - wykonania umowy zawartej z Pacjentem – przez okres obowiązywania umowy;
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wykonywaniem działalności leczniczej;
d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych, np. dla celów administracyjnych, ewidencyjnych, podatkowych, archiwizacyjnych – w okresie koniecznym dla realizacji poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów prawa;
e) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) oraz art. 9 ust.2 lit. c) RODO - ochrony żywotnych interesów Pacjentów lub innych osób fizycznych np. w zakresie ochrony integralności fizycznej lub życia osoby, której dane dotyczą – w okresie koniecznym dla podjęcia interwencji;
f) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych - w celu dochodzenia roszczeń – przez okres wymagalności ewentualnych roszczeń powstałych w związku z świadczeniem usług przez Administratora danych;
g) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych – monitoring wizyjny.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla realizacji usług medycznych świadczonych przez Administratora danych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w pkt 4. skutkować będzie niemożnością świadczenia usługi medycznej.

6. Kategorie danych osobowych, które Administrator danych przetwarza wynikają z obowiązujących przepisów prawa i wymagane są w celu wykonania usług medycznych. Rodzaj gromadzonych danych osobowych zależy również od rodzaju usługi medycznej.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 4, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
a) podmiotom bezpośrednio uczestniczącym w realizacji usług świadczonych przez Administratora danych (np. lekarzom) oraz podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli przekazanie danych jest niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
b) podmiotom serwisującym urządzenia Administratora danych;
c) podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie zawartej z Administratorem danych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. w zakresie świadczenia usług informatycznych, doradczych, księgowych, prawnych, laboratoriom itp.;
d) podmiotom prowadzącym działalność pocztową/kurierską;
e) podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie przepisów szczególnych.

8. Administrator danych może pozyskiwać dane osobowe Pacjentów od innych podmiotów w ramach współpracy, w której wykorzystywane są elektroniczne platformy lub systemy obsługi. Uzyskane w ten sposób dane obejmują oprócz ogólnych danych osobowych takich jak imię, nazwisko, dane teleadresowe, także szczególne kategorie danych obejmujące m.in. wyniki badań, informacje o stanie zdrowia związane z procesem leczenia. Dane te będą przetwarzane w celu wykonania umowy przez okres jej realizacji lub celem dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie wymagalności, a także w celu wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych związanych z archiwizacją.

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych – w tym uzyskania informacji o ich przetwarzaniu oraz prawo do kopii danych, prawo do ich sprostowania oraz uzupełniania. Możliwość skorzystania przez osobę, której dane dotyczą z prawa do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zależy od celu i podstawy prawnej przetwarzania tych danych przez Administratora danych, tak więc Administrator danych może odmówić skorzystania z tych uprawnień w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów szczególnych.

10. Osoba, której dane dotyczą, może zrealizować swoje uprawnienia poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Administratorowi danych – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Administrator danych jest uprawniony do uwierzytelnienia tożsamości osoby, od której oświadczenie pochodzi.

11. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa

12. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), za wyjątkiem sytuacji, w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

13. Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającego na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.

14. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
b) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
c) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
d) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
e) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.